Overeenkomst

 1. De besloten vennootschap Proud Customers B.V., (KvK nummer: 30198825), handelend onder de naam jouwonlineadviseur.nl, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen aan de Panovenlaan 1, 6525 DZ, rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Koopman, Bestuurder.
  Hierna ‘Proud Customers B.V.

De partijen sub 1. en 2. hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘Partijen’ en ieder afzonderlijk: ‘Partij’;

Overwegende dat:

 1. Opdrachtgever is in de zin van de Wet op het financieel toezicht, actief als bemiddelaar.
 2. Opdrachtgever hypotheekadvies voor haar klanten wenst uit te besteden aan Proud Customers B.V. en Proud Customers B.V. deze werkzaamheden wenst te aanvaarden.
 3. Partijen de taken en verantwoordelijkheden die zij over en weer in het kader van deze samenwerking hebben in deze Overeenkomst wensen vast te leggen.

1. Overeenkomst

 1. De rechtsverhouding tussen Proud Customers B.V. en Opdrachtgever beschouwen we als Overeenkomst van opdracht. Wanneer in deze Overeenkomsten bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de wettelijke regeling van opdracht, dan zijn deze afwijkingen uitdrukkelijk bedoeld.
 2. Tenzij anders is beschreven in deze Overeenkomst, is Proud Customers B.V. verantwoordelijk voor het leveren van de faciliteiten en het personeel welke noodzakelijk zijn voor de levering van de overeengekomen werkzaamheden.
 3. Proud Customers B.V. zorgt er voor vakbekwaam personeel in te zetten en ziet erop toe dat hun taken op een kwaliteitsvolle manier en in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst worden uitgevoerd.
 4. Proud Customers B.V. garandeert dat haar personeel ten minste voldoet aan de wettelijke deskundigheidseisen. Proud Customers B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van haar personeel ten behoeve van de uit te voeren taken, in hun desbetreffende functie.
 5. Het personeel van Proud Customers B.V. werkt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Proud Customers B.V.. Opdrachtgever zal in geen geval beschouwd kunnen worden als de wettelijke of feitelijke werkgever van het ingezette personeel.
 6. De door Proud Customers B.V. te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als het “Uitbesteden van werkzaamheden”. Bij de uitvoering van de verleende opdracht treedt Proud Customers B.V. niet op in eigen naam, noch uit hoofde van een eigen bedrijfsactiviteit maar uitsluitend in naam van Opdrachtgever voor de uitvoering van de door Opdrachtgever aan haar uitbestede werkzaamheden.
  Opdrachtgever is ter zake van uitvoering van deze werkzaamheden zelf volledig verantwoordelijk voor de van de Wet op het financieel toezicht en de overige wetgeving, gedragscodes en regelingen.

  Proud Customers communiceert vanuit de opdrachtgever. Wanneer via het e-mailadres wordt gecommuniceerd, wordt gebruik gemaakt van de communicatiekanalen van jouwonlineadviseur.nl. Het hiervoor vermelde blijft desondanks onverkort van toepassing. In alle overige uitingen w.o. het adviesrapport en klantgesprekken, zal de naam van de Opdrachtgever worden gevoerd.
 7. Opdrachtgever instrueert Proud Customers de werkzaamheden uit te voeren naar inhoud en strekking van de Wft en de richtlijnen van AFM op het gebied van hypotheekadvies aan consumenten.
 8. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat nooit een relatie tussen de consument en Proud Customers of enige vorm van “klanteigendom”. De consument blijft te allen tijde relatie en klant van Opdrachtgever. Dit geldt ook wanneer wordt bemiddeld onder zelfstandige aanstellingen (of vervanging hiervan door serviceproviders) van Proud Customers B.V..
 9. Proud Customers B.V. doet geen enkele handeling of uitlating welke twijfel of verwarring zou kunnen veroorzaken bij de Cliënt over de hiervoor bedoelde hoedanigheid, en Proud Customers B.V. presenteert zich daarom tijdens de uitvoering van de Diensten niet anders dan in naam van Opdrachtgever.

2. Werkzaamheden

Proud Customers B.V. voert voor de Opdrachtgever de volgende werkzaamheden uit:

 1. Oriëntatie
 • De medewerker bespreekt de relevante gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van de consument die nodig zijn in deze fase. Er is géén sprake van advies.
 • Haalbaarheidsanalyse: hierbij vormen de klantspecifieke berekeningen welke we maken met adviessoftware ‘Adviesbox’ het uitgangspunt.
 • Er wordt een klantprofiel opgesteld met behulp van de sjablonen in adviessoftware ‘Adviesbox’
 1. Inventarisatie en advies

De medewerker van Proud Customers stelt namens de Opdrachtgever en onder diens instructie het advies op en communiceert met de klant van de Opdrachtgever. Hierbij baseert deze zich op de resultaten uit de analyse, de situatie en wensen van een klant. Dit advies is gebaseerd op de uitgangspunten in het document “Advieskader en werkwijzen”. Onderwerpen die onderdeel uitmaken van het advies:

 • Verantwoorde woonlasten voor nu en in de toekomst.
 • Opbouw van vermogen en/of aflossen
 • De rentevastperiode, looptijd en hypotheekvorm
 • Fiscaliteit
 • Oversluiten en terugverdienperiode
 • Risicoverzekeringen, met een verwijzing naar Opdrachtgever
 • Betaalbaarheid bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, met een verwijzing naar Opdrachtgever voor eventuele verzekeringsoplossing
 • Informatie over bescherming bezit (schadeverzekeringen), met een verwijzing naar Opdrachtgever

Werkzaamheden adviesrapport

 • Opstellen van adviesrapport
 • Controleren (4-ogen principe) adviesrapport
 • Toelichten adviesrapport
 • Akkoordverklaring klant op advies (digitaal akkoord, bijvoorbeeld via mail)

Het adviesrapport wordt voor de consument in een beveiligde omgeving geplaatst, waar deze het advies kan downloaden. Ten behoeve van het klantdossier van de Opdrachtgever, ontvangt deze een downloadlink waarmee hetzelfde rapport kan worden gedownload.

     3. Bemiddeling

 • Opgevraagde documenten ontvangen en beoordelen
 • Aanvragen rentevoorstel en monitoring ontvangst aanbod geldverstrekker
 • Rentevoorstel versturen naar klant en monitoring ontvangst getekende rentevoorstel door klant
 • Dossier compleet; doorsturen naar geldverstrekker
 • Monitoring bindend aanbod geldverstrekker en monitoren ontvangen getekend bindend aanbod door klant

De Opdrachtgever ontvangt een downloadlink waarmee alle documentatie voor het samenstellen van het adviesdossier moet worden gedownload. Hiermee is het advies conform richtlijnen van de toezichthouder reconstrueerbaar.

     4. Overige werkzaamheden

 • Aanvragen bankgarantie via geldverstrekker of Nationale Waarborg
 • Inkomensbepaling zelfstandige afhankelijk van de geldverstrekker
 • Taxatie via taxatiepartner
 • Afspraken met de notaris
 • Overdracht dossier aan Opdrachtgever

     5. Uitsluitingen

 • Zelbouw
 • Maatwerk hypotheken

3. Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4. Tarieven en betaling

 1. Tarieven
  Als tegenprestatie voor de door Proud Customers B.V. verrichte werkzaamheden, betaalt Opdrachtgever aan Proud Customers B.V. de in de portal gepubliceerde vergoedingen.
   
 2. Betaling
  a. Na het afronden van de adviesfase en het opstellen van het adviesrapport, wordt de factuur aan Opdrachtgever verstuurd. Betaling vindt plaats via iDeal of per overboeking.
  b. Wanneer na de adviesfase het traject wordt afgebroken, worden de advieskosten in rekening gebracht.
  c. Nadat de betaling is verwerkt wordt het adviesrapport ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever en in de klantomgeving geplaatst. Daarna wordt de bemiddelingsfase gestart.
  d. Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
  e. Wanneer er niet tijdig wordt betaald is Opdrachtgever, na versturen herinnering en aanmaning, na ingebrekestelling, de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd, vanaf de eerste dag na overschrijding van de betaaldatum tot aan de dag waarop het openstaande bedrag is voldaan.
  f. Wanneer er niet tijdig is betaald, vergoedt Opdrachtgever, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, alle kosten die Proud Customers B.V. voor de incasso van de openstaande bedragen moet maken. Deze kosten worden gesteld op 15% van de onbetaald gebleven geldbedragen of het bedrag van de werkelijke kosten, wanneer deze hoger zijn.
  g. Opdrachtgever mag een eventuele vordering niet verrekenen met een vordering van Proud Customers B.V., tenzij dit in een rechterlijke of arbitrale uitspraak wordt toegestaan.
  h. Proud Customers B.V. kan jaarlijks een marktconforme indexatie doorvoeren op de tarieven.

5. (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. Er wordt geen licentie op de intellectuele eigendomsrechten aan een Partij of van een derde Partij toegekend.
 2. Intellectuele eigendomsrechten van gegevens, voortbrengselen, programmatuur en andere werken blijven berusten bij de oorspronkelijk rechthebbende. Wanneer door inbreng van een van de Partijen een nieuw intellectueel eigendomsrecht ontstaat, is en blijft de Partij van wie diens inbreng afkomstig is, uitsluitend rechthebbende.
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten op door Proud Customers B.V. of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven bij Proud Customers B.V. of haar licentiegevers van:
  1. Ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software, (zijnde alle door Proud Customers B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst in gebruik zijnde administratie-, beheers- en besturingssystemen en andere door derden geleverde softwarepakketten),
  2. Documentatie
  3. Voorbereidend materiaal daarvan
 4. De Opdrachtgever verplicht zich tot het aanleggen van klantdossiers die aan alle vereisten van reconstrueerbaarheid voldoen waaronder een eigen klantprofiel met behulp van de door Proud Customers B.V. ter beschikking gestelde documentatie te gebruiken ten behoeve van de door Opdrachtgever aangehouden portefeuille.

6. Naleving van wetten en gedragscodes

 1. Elke Partij verklaart met de ondertekening van Overeenkomst dat deze beschikt over de vergunningen die bij of op grond van de Wft worden vereist. Elke Partij verklaart dat deze voldoet aan de voor het behouden van de vergunningen gestelde voorwaarden. Wanneer een vergunning wordt ingetrokken, komt te vervallen of relevant wijzigt voor de dienstverlening informeren Partijen elkaar hier onmiddellijk over.
 2. Partijen handelen bij de uitvoering van deze Overeenkomst volgens de relevante huidige en toekomstige wet- en regelgeving en bestuursrechtelijke voorschriften en richtsnoeren. Partijen moeten elk te allen tijde voldoen aan de bepalingen en voorwaarden verbonden aan de aan elk van hen op grond van de Wft verleende vergunning. Partijen moeten elk te allen tijde voldoen aan de voorschriften van de Wft of enige andere wet of regeling van een relevante, zelfregulerende instantie die op hen van toepassing zijn.
 3. Proud Customers B.V. hanteert voor de uitvoering van de diensten de richtlijnen van de Opdrachtgever. In het kader van deze overeenkomst worden deze gelijkgesteld aan de kaders en richtlijnen zoals deze door de toezichthouder in haar leidraden voor hypotheekadvies zijn omschreven. Proud Customers B.V. zal deze richtlijnen wijzigen wanneer die wijzigingen door wets- of rechtswijzigingen, of door aanwijzingen van een Toezichthouder of andere toezichthoudende overheidsinstantie, verplicht zijn en/of wanneer dit geen gevolgen heeft voor het niveau van dienstverlening.
 4. Met inachtneming van de Wft geldt de volgende rolverdeling van betrokkenen:
 1. Opdrachtgever is een tussenpersoon en heeft hiertoe een vergunning voor bemiddelen en adviseren inzake hypotheken en is aangesloten bij het Kifid. 
 2. De dienstverlening betreft het geven van advies en aanvragen van de hypotheek op basis van opdrachten tot dienstverlening op het gebied van hypotheken. Dit product wordt onder de Wft geclassificeerd als complex product en valt onder het provisieverbod.
 3. Proud Customers B.V. is financiële Dienstverlener en is daartoe geregistreerd bij de AFM.
 1. Met het oog op aanwijzingen van Toezichthouder zullen Opdrachtgever en Proud Customers B.V. elkaar onmiddellijk:
 1. Informeren over relevante contacten met de Toezichthouder met betrekking tot de specifieke bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever, of Proud Customers B.V. en de uitvoering van de Overeenkomst;
 2. Een kopie verstrekken van aanwijzingen, of andere documenten, ontvangen van, of verzonden aan, de Toezichthouder, terzake deze bedrijfsuitoefening en de uitvoering van de Overeenkomst;
 3. In geval van afspraken met de Toezichthouder, terzake deze bedrijfsuitoefening en de uitvoering van de Overeenkomst met als doel, al dan niet gedeeltelijk, het bespreken van deze bedrijfsuitoefening, de andere Partij uitnodigen voor (een deel van) de bespreking met de Toezichthouder.
 1. Elke Partij is verplicht op eigen kosten zijn bedrijf te voeren en zijn in de Overeenkomst opgenomen taken, bevoegdheden, rechten en verplichtingen uit te voeren en/of te komen in overeenstemming met alle wetten en regelingen, vergunningen en ontheffingen die daar op enig tijdstip van toepassing zijn of waaraan zijn bedrijf op enig tijdstip mocht zijn onderworpen. Hierbij horen ook de Wft en de AVG en alle daaruit voortvloeiende of verband houdende wetten of regelingen.
 2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:99 Wft, stellen Partijen elkaar over en weer in staat te voldoen aan de eisen van de Wft, voor zover zij daarvoor van elkaar afhankelijk zijn.
 3. Het bemiddelen in een overlijdensrisicoverzekering en betalingsbeschermers is géén onderdeel van deze overeenkomst.

7. Servicelevels

In het kader van haar dienstverlening hanteert Proud Customers B.V. de volgende servicelevels:

Kwaliteit Doel
Telefonie/ video1 “Goed” in 90% van de metingen
Adviesrapport1 “Goed” in 90% van de metingen
Klant Doel doorlooptijd
Lead behandelen2 1 werkdag na ontvangst
Oriëntatiegesprek voeren2 3 werkdagen na eerste contact lead
Inventarisatiegesprek voeren2 3 3 werkdagen na ondertekening OTD consument
Adviesrapport 5 werkdagen na na dossier compleet
Inventarisatiegesprek ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid2 3 5 werkdagen na oriëntatie
Adviesrapport ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid 5 werkdagen na dossier compleet
Overige werkzaamheden Doel doorlooptijd
Mail behandelen 1 werkdag na ontvangst
Aanvraag rentevoorstel 2 werkdagen na akkoord op advies
Versturen informatie naar geldverstrekker 1 werkdag na dossier compleet
Informeren klant BKA 1 werkdag na ontvangst
Overdracht dossier naar Opdrachtgever 1 werkdag na getekende BKA

1) Proud Customers bewaakt de kwaliteit van de gevoerde gesprekken en de opgestelde adviezen met behulp van een onafhankelijk gepositioneerde maar interne kwaliteitsafdeling. Uit deze interne kwaliteitsmeting blijkt de kwalificatie “Goed”
2) Proud Customers B.V. kan binnen de gestelde termijn leveren, wanneer consument een andere termijn wenst kan hiervan worden afgeweken.
3) Bij adviezen geldt het doel wanneer de noodzakelijke informatie voor het advies beschikbaar is.

8. Vertrouwelijke behandeling van gegevens, geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht om vertrouwelijke informatie alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de informatie in het kader van deze Overeenkomst is verstrekt.
 2. Deze Overeenkomst en alle (wederzijdse) informatie is vertrouwelijk. Geen van de Partijen deelt vertrouwelijke informatie mee aan derden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij. Dit geldt niet wanneer
  1. Informatie wordt meegedeeld in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst,
  2. Informatie die wordt meegedeeld algemeen bekend is op het moment van de mededeling,
  3. De informatie op andere wijze bekend is of wordt, anders dan door een mededeling door een persoon die gehouden is aan een geheimhoudingsplicht.
  4. Partijen maken de vertrouwelijke informatie die zij krijgen bij de uitvoering van de Overeenkomst op geen enkele wijze verder bekend, behalve wanneer een wettelijk voorschrift, een verzoek van een toezichthouder of een uitspraak van de rechter tot bekendmaking daarvan verplicht. Deze bepaling geldt ook na beëindiging van deze Overeenkomst.
 3. Wanneer een van de Partijen gebruik maakt van derden, komt deze Partij met hen overeen dat zij moeten voldoen aan de verplichting uit 8.2. Een kopie van de overeenkomst met een derde wordt op verzoek als bewijs overlegd.
 4. De ontvangende partij bewaart de vertrouwelijke informatie veilig, zodat diefstal of ongeoorloofde toegang door een derde wordt voorkomen. Wanneer er sprake is van ongeoorloofde toegang of gebruik, informeert de ontvangende partij de verstrekkende partij hierover onmiddellijk. Deze treft op eigen kosten alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de vertrouwelijke informatie te herstellen en om ongeoorloofd gebruik en verspreiding op een later tijdstip te voorkomen (waaronder eventuele beslagmaatregelen en voorlopige maatregelen).
 5. De ontvangende partij, kan worden verplicht volgens de wet- of regelgeving, door een rechtbank of een regelgevende overheid om (een deel van) de vertrouwelijke Informatie te onthullen. In dat geval stelt de ontvangende partij de verstrekkende partij hiervan onmiddellijk op de hoogte. Doel is de verstrekkende partij in staat te stellen beschermende of enige andere aangewezen maatregelen te nemen. Wanneer dit soort beschermende of andere maatregelen niet kunnen worden bereikt, of wanneer de verstrekkende partij de bepalingen van deze Overeenkomst niet nakomt, wordt enkel het gedeelte van de Vertrouwelijke informatie onthuld dat wettelijk is vereist. De ontvangende partij probeert naar beste vermogen de informatie te beschermen, dan wel te vragen om een schriftelijke verklaring dat de vertrouwelijke informatie daadwerkelijk vertrouwelijk wordt behandeld.
 6. Partijen blijven voor een periode van drie (3) jaar na het einde van de Overeenkomst gebonden aan de in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichtingen.

9. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Proud Customers is verwerker van Opdrachtgever, die de rol van verwerkingsverantwoordelijke vervult. De verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hij Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk tot de verwerking gehouden is.
 2. De verwerking behelst het mondeling en schriftelijk verzamelen en analyseren van alle benodigde (financiële) informatie ten behoeve van het geven van een hypotheekadvies aan een consument, de (beoogde) klant van Opdrachtgever. De verwerkingsduur zal per betrokkene de looptijd van het adviestraject zijn plus 90 dagen. Aan het einde van het adviestraject wordt namelijk het adviesrapport beschikbaar gesteld aan betrokkene en Opdrachtgever en na 90 dagen verwijderd.
 3. De verwerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, namelijk de richtlijnen voor hypotheekadvies zoals voorgeschreven door de
  Autoriteit Financiële Markten. Afwijking van de instructies mag alleen wanneer een op de verwerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
 4. De verwerker neemt geen andere verwerker in dienst zonder voorafgaande algemene schriftelijke toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke. Hierbij licht de verwerker de verwerkingsverantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere verwerkers, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken of de samenwerking te beëindigen. Een overzicht van de actuele verwerkers van Proud Customers is te raadplegen op www.jouwonlineadviseur.nl/subverwerkers.
 5. Wanneer verwerker een andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst ten minste dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als in deze overeenkomst (voor zover voorgeschreven door AVG artikel 28 en 29). Wanneer de andere verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft de eerste verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van die andere verwerker.
 6. Verwerker geeft geen persoonsgegevens door buiten de EER zonder toestemming van verwerkingsverantwoordelijke. Het is mogelijk dat verwerker een internationale organisatie als verwerker heeft.
 7. Verwerker waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.
 8. Verwerker neemt alle overeenkomstig AVG artikel 32 vereiste maatregelen, zodat hij met passende technische en organisatorische maatregelen kan voldoen aan de AVG. Deze beveiligingsmaatregelen worden geborgd door de certificering voor ISO 27001 Informatiebeveiliging van Proud Customers.
 9. Verwerker verleent de verwerkingsverantwoordelijke bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III vastgestelde rechten van de betrokkene te beantwoorden en bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36. In alle gevallen rekening houdend met de aard van de verwerking en de hem ter beschikking staande informatie. Een inbreuk (datalek) zoals bedoeld in artikel 33 en 34 zal verwerker binnen 48 uur melden bij verwerkingsverantwoordelijke en nooit bij de toezichthouder of zonder toestemming bij de betrokkene(n).
 10. Verwerker wist na afloop van de verwerkingsdiensten alle persoonsgegevens, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.
 11. Verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door de verwerkingsverantwoordelijke of een door de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt. Verwerker stelt de verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis indien naar zijn mening een instructie inbreuk oplevert op de AVG of op andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

10. Verzekering

Proud Customers B.V. heeft haar aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever onder een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd en garandeert dat zij deze verzekering, en ook de dekking en minimale verzekerde bedragen zal aanhouden.

11. Aansprakelijkheid en zorgplicht

 1. Wanneer een Partij tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, dan is die Partij aansprakelijk voor die schade, tenzij deze tekortkoming niet aan haar kan worden toegerekend, een en ander met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 2. De aansprakelijkheid van de ene Partij voor schade van de andere Partij is, uitgezonderd opzet of grove schuld, beperkt tot de schade die het direct gevolg is van deze tekortkoming. Partijen zijn aldus niet aansprakelijk voor indirecte schade. Dit is ook de schade van de andere Partij waarbij het causale verband met de toerekenbare tekortkoming door de tekortschietende Partij in redelijkheid niet kan worden aangenomen en behoort tot de risicosfeer van de andere Partij. Hieronder vallen in ieder geval gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Gezien de opzet van de samenwerking tussen Partijen waarbij Proud Customers B.V. in het kader van uitbesteding uit naam van Opdrachtgever dienstenverlening aan derden verricht, komen Partijen het navolgende overeen wat betreft de aansprakelijkheid en zorgplicht tegenover derden en elkaar:
  1. Opdrachtgever is aansprakelijk en draagt de wettelijke zorgplicht tegenover derden en vrijwaart Proud Customers B.V. voor aanspraken van derden (daaronder begrepen de AFM en Cliënten/consumenten), met betrekking tot deze opdracht van dienstverlening in het algemeen en klantdossiers in het bijzonder.
  2. Proud Customers B.V. staat ervoor in dat zij de Diensten uitvoert in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en Proud Customers B.V. is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade als gevolg van een inbreuk hierop, waaronder begrepen aanspraken van derden.
 4. Partijen hebben deze Overeenkomst en de daarin omschreven Diensten vormgegeven als uitbesteding. Wanneer de toepasselijke toezichthouder het standpunt zou innemen dat deze Overeenkomst niet kwalificeert als een vorm van uitbesteding, zijn partijen tegenover elkaar niet aansprakelijk voor schade en/of kosten in dit verband.
 5. Voor zover dit is toegelaten door de toepasselijke wet, is de aansprakelijkheid van Partijen beperkt tot de volgende bedragen:
  1. Bemiddeling in en advisering over Hypothecair krediet één miljoen euro (EUR 1.000.000) per gebeurtenis en één miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 1.500.000) per jaar.
  2. Bemiddeling in en advisering over Assurantiën één miljoen tweehonderdvijftigzeshonderdachttien euro (EUR 1.250.618) per gebeurtenis en één miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 1.875.927) per jaar.
  3. Overige zaken welke niet onder 11.5 a en 11.5 b vallen, tenminste één miljoen euro (EUR 1.000.000) per gebeurtenis en één miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 1.500.000) per jaar.
 6. De aansprakelijkheid van Proud Customers B.V. in relatie tot de het gebruik van ons communicatieplatform, Genesys Cloud, van Onderaannemer Frontline Services B.V. daar waar het ziet op de verwerking van (persoon) gegevens is beperkt tot twaalfduizend vijfhonderd euro (EUR 12.500) per overtreding c.q. niet naleving, te vermeerderen met een boete van één duizend euro (EUR 1.000) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding c.q. niet naleving voortduurt. Mocht Opdrachtgever Proud Customers B.V. aansprakelijk stellen voor schade die door de verwerking door Frontline Services B.V. is veroorzaakt dan is Proud Customers B.V. slechts aansprakelijkheid tot twaalfduizend vijfhonderd euro (EUR 12.500) per overtreding c.q. niet naleving, te vermeerderen met een boete van één duizend euro (EUR 1.000) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat deze overtreding c.q. niet naleving voortduurt.
 7. Proud Customers B.V. is, met inachtneming van het bepaalde in deze sectie, aansprakelijk voor de schade aan Opdrachtgever, veroorzaakt door het handelen of nalaten van personen die door Proud Customers B.V. zijn ingeschakeld.
 8. Elke Partij heeft de plicht om de schade waarvoor de andere Partij aansprakelijk is te beperken. Wanneer als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en die evenmin op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, Proud Customers B.V. verhinderd is om enige verplichting na te komen, is Proud Customers B.V. niet tot nakoming hiervan gehouden, zonder dat tot enige schadevergoeding tegenover Opdrachtgever verplicht is.

12. Beëindiging

 1. De Overeenkomst eindigt door:
 1. Het verstrijken van de overeengekomen looptijd, of
 2. Het verstrijken van de periode waarmee de oorspronkelijke looptijd of een verlengingsperiode is verlengd, of
 3. Tussentijdse opzegging op grond van het in artikel 12.3 bepaalde, of
 4. Door ontbinding op grond van de wet, of
 5. Door ontbinding als gevolg van wederzijdse instemming, of
 6. Een vergunning als opgenomen in artikel 8.6.1 van een Partij wordt ingetrokken, komt te vervallen of relevant wijzigt.
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt dat elke Partij bij de Overeenkomst het recht heeft de Overeenkomst tussentijds, met onmiddellijke ingang of per een door die Partij te bepalen datum op te zeggen, Wanneer zich ten aanzien van de andere Partij van deze Overeenkomst één of meer van de navolgende omstandigheden voordoet:
 1. De andere Partij vraagt (voorlopige) surseance van betaling of het eigen faillissement aan of wordt in staat van faillissement verklaard of op de andere Partij een zogenaamde noodregeling van toepassing wordt of op de andere Partij is een vergelijkbare buitenlandse insolventieprocedure van toepassing;
 2. Besloten wordt tot ontbinding of liquidatie van de andere Partij of de andere Partij staakt of besluit tot staking van zijn bedrijfsactiviteiten of de andere Partij verliest het beheer of de beschikking over zijn vermogen;
 1. Elke Partij is bevoegd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen wanneer de andere Partij ("Tekortgeschoten Partij") tekort is geschoten in de nakoming van een belangrijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of een Bijlage bij de Overeenkomst.
  Behalve in gevallen waarin nakoming blijvend onmogelijk is, geldt dit ook wanneer bij herhaling of voortduring tekort is geschoten in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of een Bijlage daarbij en die tekortkoming, niet hersteld is binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst door de Tekortgeschoten Partij van een daartoe strekkende aanmaning, Dit geldt niet wanneer de andere Partij aantoont dat de ernst of de tekortkoming gelet op haar aard of de geringe betekenis ervan, de beëindiging van de Overeenkomst niet rechtvaardigt.

13. Gevolgen van de beëindiging

 1. Wanneer de Overeenkomst eindigt door tijdsverloop, opzegging, ontbinding of anderszins eindigt, is Proud Customers B.V. niet langer verplicht de taken, werkzaamheden en bevoegdheden uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren. Uitgezonderd hiervan zijn alle klantdossiers, waarbij de overeenkomst tot dienstverlening is ondertekend vóór het moment van beëindiging. Deze worden door Proud Customers afgerond. Wanneer na het einde van de Overeenkomst Proud Customers B.V. haar taken en werkzaamheden voortzet, gebeurt dat voor de duur van de voortzetting tegen de overeengekomen vergoeding.
 2. Wanneer uit de aard of strekking van een bepaling van de Overeenkomst volgt dat deze bepaling ook ná beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijft (daaronder mede begrepen de geheimhoudingsverplichtingen), zijn partijen hieraan gehouden.

14. Verbod overname van personeel

 1. Partijen zullen geen activiteiten ondernemen specifiek gericht op de werving van werknemers van de wederpartij. Indien een werknemer van een partij een arbeidsovereenkomst wenst te sluiten met de wederpartij zullen partijen dit niet belemmeren. Partijen zullen na de melding door de werknemer met elkaar in overleg treden over een te betalen vergoeding.
 2. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst tot zes (6) maanden na het einde van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, is het niet toegestaan om direct óf indirect, en zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, personeel van die andere Partij over te nemen. Dit geldt voor personeel dat rechtstreeks of indirect betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst.

15. Algemeen

 1. Wijziging van deze Overeenkomst worden alleen schriftelijk overeengekomen.
 2. Wanneer één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of - eventuele andere uit (één of meer van) deze Overeenkomsten voortvloeiende Overeenkomsten) in rechte onverbindend (nietig) is of zou worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.
  Partijen zijn verplicht (voor zover rechtens noodzakelijk) om de niet verbindende (nietige) bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, welke wel bindend zijn en welke zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van de betreffende bepaling(en) - afwijken van de niet bindende bepalingen. Wanneer dit de aard van de Overeenkomst aantast, is elk van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar, terwijl het eveneens niet is toegestaan deze te bezwaren, behalve na voorafgaande en schriftelijke toestemming van de andere partij. De Partij die toestemming verleent, mag aan de toestemming voorwaarden te verbinden ter bescherming van haar belangen uit hoofde van deze overeenkomst
 4. Behalve wanneer anders in deze Overeenkomst is bepaald, zullen alle kennisgevingen, verzoeken of andere mededelingen in verband met deze overeenkomst worden gedaan per brief, of per e-mail, gericht aan de Partijen aan hun respectievelijke adressen.

16. Verklaringen en waarborgen van de partijen

De Partijen verklaren en waarborgen dat zij alle machtigingen, vergunningen en goedkeuringen van alle (overheids-)autoriteiten of instellingen hebben verkregen die vereist zijn om deze Overeenkomst aan te gaan en hun verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst te kunnen nakomen en dat zij gedurende de gehele duur van de Overeenkomst het nodige zullen doen om de machtigingen, vergunningen en goedkeuringen van alle (overheids-)autoriteiten of instellingen die vereist zijn om hun verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst te kunnen nakomen, te verkrijgen of te behouden.

17. Toepasselijk recht/ forumkeuze

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen worden beslecht voor de bevoegde rechtbank Gelderland.